Ibrah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin

Ibrah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin

  • August 2, 2019

Ibrah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin

Ibrah Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin

Ibrah atau keteladanan

Ibrah atau keteladanan yang dapat diambil dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah meneladani prestasi yang dicapai.

Khalifah Abu Bakar as Shidiq

Khalifah Abu Bakar as Shidiq merupakan satu sosok pemimpin yang tegas dan teguh memegangkebenaran. Kholifah Abu Bakar as Shidiq segera membrantas suatu gerakan yang dinilai menyalahiIslamtanpa memberi kesempatan gerakan tersebut berkembang .

Khalifah Usman bin Affan

Khalifah Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin yang meletakkan dasar-dasardemokrasi Islam. Beliau benar-benar memperhatikan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam pemerintahan beliau memilih pejabat yang benar-benar dapat dipercaya. Khalifah Umar bin Khattab  juga selalu membuka diri untuk  menerima suara langsung dari rakyatnya.

Khalifah Usman bin Affan

Khalifah Usman bin Affan merupakan salah satu pemimpin yang lemah lembut dan sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya. Beliau lebih suka mengadakan pendekatan persuasif jika terjadi gejolak.

Kholifah Ali bin Abi Thalib

Kholifah Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin yang disiplin, tegas,keras dalam membelakebenaran. Dalam kondisi tertentu, Khalifah Ali bin Abi Thalib lebih mengutamakan kebenaran yang diyakininya, dari pada persatuan. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sangat menjunjung tinggi keputusan yang sudah menjadi kesepakatan.

 

Sumber : https://www.ram.co.id/